KORONAVIRUS  Sars-Cov-2

Očkování Covid 19

  • očkujeme všechny pacienty ve věku 5 let a starší

  • očkujeme novou vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer zaměřenou na aktuální subvarianty omikronu BA.4 a BA.5 - Pfizer/BionTech 2022

Novinky od 19.2.20022

IZOLACE - 7 dnů !

  • od soboty se o dva dny prodlužuje doba, kterou musí nakažený strávit v izolaci od svého okolí, a to z pěti na sedm dnů.
  • u lidí bez příznaků bude izolace končit automaticky po sedmi dnech, u lidí s příznaky pak dva dny po jejich skončení a zároveň nejméně sedm dní. Lidé, kteří budou mít opakovaně pozitivní PCR test za kratší dobu než 30 dní, do izolace nebudou muset.
  • za potvrzenou nákazu se bude i nadále považovat pozitivní PCR test nebo antigenní test provedený zdravotníkem u osoby, která má zároveň příznaky
  • sedm dní izolace se bude počítat ode dne následujícího po odběru vyšetřeného vzorku.

KARANTÉNA - se ruší

  • zcela se ruší karanténa, do které hygienici doteď posílali lidi po tzv. rizikovém kontaktu. Zrušená karanténa však platí až ode dneška, pokud už v ní lidé jsou, musejí v ní počkat po hygieniky stanovený čas.

Očkování 

Veškeré informace o očkování naleznete na tomto odkazu:

https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine


PIMS-TS 

je závažné akutní onemocnění dětského věku, které se typicky manifestuje 2-6 týdnů po expozici novému koronaviru SARS-CoV-2. Jeho podstatou je systémový zánět postihující především kardiovaskulární aparát, ale může se rozvinout do multiorgánového selhání. V České republice byl větší výskyt PIMS-TS zaznamenán od poloviny listopadu 2020, v odstupu dvou týdnů po vrcholu druhé vlny epidemie SARS-CoV-2. I když spektrum projevů a závažnosti je široké, nerozpoznané nebo neadekvátně léčené onemocnění je spojeno s poměrně vysokou mortalitou a morbiditou.

Pokud má vaše dítě horečky > 38,5 °C trvající tři a více dní a současně jsou přítomny 2 z následujících 5 příznaků:

1) vyrážka
2) popraskané zarudlé rty, zarudnutí v dutině ústní a zbarvení jazyka do sytě červené (připomíná barvu malin)
3) otok hřbetů rukou a nártů nohou a olupování kůže na dlaních nebo ploskách
4) nehnisavý zánět spojivek
5) průjem, zvracení nebo bolesti břicha

neprodleně navštivte dětskou ambulanci, kde na základě dalších vyšetření vyloučíme nebo potvrdíme tuto diagnózu a podnikneme vše, co je třeba.


Pokud máte jakékoliv příznaky nemoci, před navštívením naší ordinaci prosím volejte.

Pokud chcete přeobjednat plánované návštěvy, prosím také volejte.

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. 

Důležitá telefonní čísla:

  1. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Středočeského kraje -

Nová infolinka (od 19/8 2020)  314000405 je v provozu 7 dní v týdnu od 8:00 do 18:00.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty

https://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html

Na hygienickou stanici prosím nechoďte osobně.

  2.     INFOLINKA - KORONAVIRUS - 1212

Na této lince vám zodpoví veškeré vaše dotazy, odkáží vás na příslušná střediska, telefonujete s pověřenými operátory, ne s lékaři.

Aktuální informace o situaci infekce COVID 19 naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Odkaz na zajímavý článek k aktuálnímu tématu :

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/do-normalu-se-vsechno-zacne-vracet-za-dva-roky-rika-cesky-imunolog-v-usa-126870

Praktické informace - co následuje jste-li pozitivní, nebo kontakt pozitivního pacienta

Co Vás čeká, jste-li pozitivní na Covid-19

Pozitivní výsledek se můžete dozvědět jednak od svého ošetřujícího lékaře, pokud Vás indikoval k odběru, tak přímo od laboratoře, nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že Vy osobně ode dne odběru musíte setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi, setrvávat doma, praktický lékař Vám vystaví 14 denní izolaci, tj. e-neschopenku. Neschopenka je vydána ode dne odběru. V případě, že po 14 denní izolaci jste min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test. Váš praktický lékař Vás poté uschopní. Pokud příznaky nadále trvají, kontaktujte svého praktického lékaře.

Dále budete při prvním hovoru se zaměstnanci hygienické stanice v rámci epidemiologického šetření vyzváni k přípravě seznamu osob, s nimiž jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do 2 m) po dobu minimálně 15 minut bez roušky. Mezi takové kontakty zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří Vás navštívili doma či jste s nimi strávili delší čas (oslavy), spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění, táborů...

Seznam by měl obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo dotyčné osoby.

Vaši rodinní příslušníci a všechny další osoby v rizikovém kontaktu s Vámi budou dle Vámi připraveného seznamu kontaktováni zaměstnanci KHS a další postup bude dle bodu 2.

Co Vás čeká, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 budete osloveni ze strany místně (dle bydliště) příslušné KHS, jejíž zaměstnanci Vám zavolají v rámci epidemiologického šetření. Může se stát, že nebudete osloveni hned ve stejný den, kdy byla zjištěna pozitivita člověka, s nímž jste se setkali, protože nějakou dobu trvá, než je na KHS předán seznam kontaktů ze strany pozitivní osoby (zpravidla do druhého dne). Může jich také být větší množství a rizikovost kontaktů je třeba vyhodnotit, což nemusí být z kapacitních důvodů možné zvládnout v průběhu jednoho dne. Pokud jste si ale vědomi kontaktu s pozitivní osobou (například Vám to kamarád oznámí ještě dříve, než Vás kontaktujeme my), měli byste se podle toho zachovat a preventivně se vyhnout kontakty s dalšími lidmi.

Zaměstnanci KHS Vás informují o Vašem kontaktu s pozitivní osobou, a dále o tom, že v rozmezí 5.-7. dne od rizikového kontaktu (nejpozději však do 10. dne) s touto osobou musíte absolvovat test (RT-PCR), tj. dostavit se na odběrové místo. Za tímto účelem Vám bude jimi vystavena elektronická žádanka na Vaše jméno. K tomu zaměstnanci KHS potřebují od Vás získat další údaje (bydliště, rodné číslo). V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténa osob bez příznaků je ukončena bez provedení testu, a to za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Dále budete informováni, že budete v karanténě (pokud jste byli v rizikovém kontaktu, ale v uplynulých 90 dnech jste onemocnění Covid 19 prodělali, do karantény nemusíte), jejíž délka se počítá 14 dnů od rizikového kontaktu s pozitivní osobou. Karanténu Vám vystaví Váš praktický lékař (dále jen "PL") na základě Vaší telefonické komunikace s ním.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející s Vámi společnou domácnost nemají uloženo žádné omezení.

Pokud bude test RT-PCR negativní, pokračujete v nastavené karanténě a při absenci klinických příznaků bude karanténa ze strany PL ukončena.

Pokud by první nebo druhý test RT-PCR byl pozitivní, byla by Vám nařízena ze strany praktického lékaře 14 denní izolace od data odběru a postup by byl dle 1. bodu.

Co Vás čeká, pokud jste rodiči dítěte, které bylo pozitivně testováno na Covid-19

Pozitivní výsledek se můžete jakožto zákonný zástupce dítěte dozvědět jednak od ošetřujícího praktického lékaře, pokud Vaše dítě indikoval k odběru, tak přímo od laboratoře, nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že dítě od data odběru musí setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi a setrvávat doma po dobu 14 dní od data odběru. Ostatní členové společné domácnosti budou v karanténě dle bodu 2. Dále budete vyzváni k vytvoření seznamu osob, které s Vaším dítětem byly v posledních dnech v rizikovém kontaktu a zaměstnanci KHS s těmito osobami následně provedou epidemiologické šetření dle bodu 2.

V případě, že po 14 denní izolaci bude Vaše dítě min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, je považováno za zdravé a není již třeba, aby absolvovalo test. Pokud příznaky přetrvávají, můžete kontaktovat svého praktického lékaře pro děti a dorost, nebo dítě doma doléčit dokud příznaky nepominou.


DOPORUČENÍ OČKOVÁNÍ

Stanovisko České vakcinologické společnosti:

1. Žádná očkovací látka nechrání proti nemoci COVID-19 a ani nezvyšuje riziko vzniku této nemoci.

2. Očkovací látky nepoškozují imunitní systém. Naopak velmi cíleně jej stimulují k obraně proti některým závažným a život ohrožujícím infekčním onemocněním.

3. Některá očkování u starších dětí a dospělých lze odložit, vždy po předchozí konzultaci s registrujícím lékařem. Odklad některých vakcín v těchto věkových kategoriích o týdny až měsíce představuje jen minimální riziko. Důvodem tohoto doporučení je snížení kontaktu lidí se zdravotnickými zařízeními (zdravotníky a dalšími pacienty) a tím snížení možnosti přenosu nemoci COVID-19.

4. Česká vakcinologická společnost doporučuje neodkládat očkování především u kojenců a batolat. Benefit očkování v těchto věkových kategoriích převyšuje riziko přenosu infekce v očkujících zdravotnických zařízeních. Při odložení očkování se zvyšuje riziko závažného onemocnění pro dítě a při poklesu proočkovanosti existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle. Při každé návštěvě lékaře by měly být podány všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů. Samostatné podávání jednotlivých vakcín zbytečně zvyšuje potřebu návštěv zdravotnického zařízení, což není za současné epidemiologické situace žádoucí.

5. Česká vakcinologická společnost doporučuje respektovat doporučení registrujícího lékaře. Výše uvedená všeobecná doporučení se nemohou vztahovat na každou jednotlivou situaci a především rizikoví pacienti mohou vyžadovat individuální přístup tak, aby pro ně bylo riziko infekčních onemocnění minimalizováno.

Výbor České vakcinologické společnosti, 30. března 2020

Celé znění naleznete zde:

https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/vyjadreniceskevakcinologickespolecnostiprotisk_covid.pdf


Důležité odkazy: 

https://youtu.be/Q06SePHkxxc

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

www.koronavirus.mzcr.cz - aktuální informace naleznete zde !!!

www.okoronaviru.cz