Očkování

Zásadní změny v očkování vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění dle §30 Hrazená preventivní péče:

  • Rozšíření očkování proti lidskému papilomaviru - nově hrazeno i chlapcům, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.
  • Dále došlo ke změnám v hrazení očkování u osob s poruchou imunity; proti invazivnímmeningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcemHaemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny(hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenovýchhemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, kterévyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivnímeningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.
  • Očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65let věku proti pneumokokovým infekcím; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví nazákladě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů

Podle §30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění jsou vedle očkování proti vzteklině, tetanu a tuberkulóze hrazena ještě následující očkování:

  • proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
  • proti pneumokokovým infekcím, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce ; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,
  • proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku
  • proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocněnívyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenounebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogennítransplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárnímiimunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělanéinvazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci,
  • očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65let věku proti pneumokokovým infekcím; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví nazákladě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů.
© 2017 Elsa-med.cz, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!